Regulamin używania urządzeń

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
w ZSOiS W ZIELONEJ GÓRZE

UCZEŃ

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny
  na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu elektronicznego przynoszonego przez uczniów.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców oraz nauczyciela – opiekuna grupy. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za urządzenia elektroniczne swoich dzieci.
 4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (powinny one być wyłączone/wyciszone i schowane do plecaka/torby; dotyczy to również słuchawek).
 5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego – tylko w wyjątkowych sytuacjach za wcześniejszą zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję lub dyżurującego podczas przerwy. Dotyczy to wykonania pilnego połączenia telefonicznego lub przesłania wiadomości sms do rodzica lub opiekuna, wynikającego z pilnej potrzeby.
 6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych jako pomocy dydaktycznej, jeżeli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcję.
 7. Nagrywanie i rozpowszechnianie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych jest zabronione.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na korytarzach szkolnych (dotyczy zajęć szkolnych i przerw) oraz w toaletach szkolnych i szatniach.
 9. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czytelni szkolnej.
 10. Korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
  w świetlicy szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy świetlicy (szczegółowe zasady określa regulamin świetlicy).
 11. Nie wolno ładować telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
  na terenie szkoły.

NAUCZYCIEL

 1. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć/wyciszyć telefon komórkowy podczas lekcji.
 2. Nauczyciela obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu komórkowego na lekcji, chyba że stanowi on pomoc dydaktyczną, używaną jednocześnie przez uczniów.
 3. Jeżeli nauczyciel czeka na ważne połączenie telefoniczne, powinien poinformować o tym fakcie uczniów na początku lekcji (dotyczy spraw pilnych, możliwych do wyjaśnienia w krótkim czasie)
 4. Nie dopuszcza się organizowania lekcji (również zastępczych), w czasie których nauczyciel zezwala uczniom na swobodne korzystanie z telefonów.

KONSEKWENCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 1. Nieprzestrzeganie przez ucznia ustaleń zawartych w regulaminie skutkuje:
 2. a) za pierwszym razem upomnieniem ustnym i informacją do wychowawcy przez e- dziennik,
 3. b) za drugim i kolejnym razem wpisaniem uwagi do e- dziennika.
 4. Nauczyciel za nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie lub w przypadku braku egzekwowania postanowień dotyczących uczniów może zostać ukarany na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

Top